Armstrong Pumping Trap ช่วยท่านประหยัดเชื้อเพลิงได้ถึง 10% โดยการนำคอนเดนเสท ที่มีอุณหภูมิสูง ประมาณ 80-90 องศาเซลเซียส กลับมาใช้งาน ทำให้ประหยัดเชื้อเพลิงที่จะนำไปถ่ายเทความร้อนให้กับน้ำ จากอุณหภูมิปกติ 30 องศาเซลเซียสให้ร้อนถึง 90 องศาเซลเซียส นอกจากนี้ท่านยังสามารถประหยัดน้ำและ สารเคมีที่ใช้ปรับสภาพน้ำให้เหมาะสมก่อนป้อนเข้าสู่หม้อไอน้ำ

ขจัดปัญหาเหล่านี้ให้สิ้นซาก

  • การรั่วที่ซีล

  • ปั้มคาวิเตชั่น (PUMP CAVITATION) ทำให้มอเตอร์ไหม้

  • อุปกรณ์วัดระดับที่ยุ่งยากเพื่อควบคุมปั้ม

  • ค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง และบำรุงรักษาสูง

  • ใบพัดปั้มเสียหายเนื่องจาก CAVITATION

การติดตั้ง Armstrong Pumping Trap

โดยทั่วไปควรมีถังเปิด (VENTED RECEIVER) เพื่อรองรับคอนเดนเสทจากสตีมแทรปหรืออุปกรณ์อื่น ก่อนเข้าสู่คอนเดนเสทปั้ม ระดับคอนเดนเสทปั้มจะต้องอยู่ต่ำกว่าระดับถังเปิด แล้วทำการเดินท่อไอน้ำ และท่อระบาย (VENT)  ตามรูป ระดับความสูงของคอนเดนเสทที่ถูกยกจะขึ้นอยู่กับความดันของไอน้ำที่เข้าสู่คอนเดนเสทปั้มในทางทฤษฎีความดัน 1 บรรยากาศจะสามารถยกน้ำได้สูง 10 เมตร แต่ในทางปฏิบัติต้องคำนึงถึงค่าความเสียดทานและความดันย้อนกลับ (BACK PRESSURE) ในระบบท่อด้วย

Armstrong Pumping Trap Receiver Package ชุดประกอบเสร็จพร้อมถัง

เรามีชุดประกอบเรียบร้อยพร้อมถังไว้บริการ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการติดตั้งชุดคอนเดนเสทปั้ม คอนเดนเสทปั้ม 1 ชุดใช้กับถัง 1 ใบ หรือคอนเดนเสทปั้ม 2 ชุด ใช้กับถัง 1 ใบเพื่อไว้เป็นชุดสำรอง 1 ชุด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณคอนเดนเสทว่ามีมากน้อยเพียงไร ซึ่งสามารถออกแบบคอนเดนเสทปั้มถึง 4 หรือ 5 ชุด โดยใช้ถังเพียงใบเดียวก็ย่อมได้ ชุดประกอบเสร็จพร้อมถังนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ถอดประกอบและซ่อมแซมได้ง่ายอุปกรณ์กลไกภายในคอนเดนเสทปั้มทำด้วยเหล็กกล้าไร้สนิม ส่วนตัวถังทำด้วยเหล็กเหนียวพร้อมอัดความดันตามมาตรฐาน ASME CODE

นอกจากนั้นท่านยังได้ผลประโยชน์อื่นเพิ่มอีก อาทิเช่น : –

  • อัตราการผลินไอน้ำเร็วขึ้น

  • เพิ่มอายุการใช้งานเครื่องปรับสภาพน้ำ

  • เพิ่มอายุการใช้งานหม้อไอน้ำและอุปกรณ์

  • ลดปริมาณการใช้สารเคมี