แบบสอบถามการเลือกปั๊ม

Alpha Group Co., Ltd. | Pump Selection Questionnaire


  ชื่อ *
  ชื่อบริษัท / องค์กร *
  อีเมล์ *
  เบอร์โทร *

  ที่อยู่ออกเอกสาร


  ข้อมูลการใช้งาน (Application Data)

  New Installation หรือ Replacement *
  ลักษณะงาน/กระบวนการ*

  ชนิดของปั๊ม (Pump Type)

  อัตราการไหล*
  unit*
  ความดัน หรือ เฮดทางส่ง*
  unit*
  ระบบไฟฟ้า*
  อื่นๆ

  จำนวน Pole ของมอเตอร์ไฟฟ้า

  ความดันขาเข้า
  unit*
  ขนาดของท่อทางดูด/ทางจ่าย
  unit*

  แนบรูป:แผนผังการเดินท่อ/การติดตั้ง (limit5mb)


  ข้อมูลของไหล (Fluid Data)

  ชนิดของของไหล

  อุณหภูมิของของไหล [°C]
  ความเข้มข้นของของไหล
  ความหนืดของของไหล
  unit


  วัสดุองค์ประกอบของปั๊ม (Material of Pump component Details)

  ตัวเรือนปั๊ม
  อื่นๆ
  ใบพัด
  อื่นๆ

  ประเภทของ Seal

  ข้อมูลเพิ่มเติม