ISO 9001

Alpha Group Co., Ltd. | Steam & Fluid Control Solution

Quality certificate

Alpha Group Co., Ltd. | Steam & Fluid Control Solution

บริษัท อัลฟ่ากรุ๊ป จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 โดยมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบมาตรฐานคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อบรรลุพันธกิจเป้าหมายหลักขององค์กร ในการเป็นผู้นำในตลาดไอน้ำ น้ำมันและของไหลทุกชนิด รวมถึงเป็นคู่ค้าทางธุรกิจของคู่ค้าในการให้บริการงานด้านวิศวกรรมอย่างครบวงจร

นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัท อัลฟ่ากรุ๊ป จำกัด ตระหนักถึงความสำคัญด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของพนักงาน คู่ธุรกิจ ผู้รับเหมาและผู้มาติดต่อ เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย “อุบัติเหตุต้องเป็นศูนย์” บริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ดังต่อไปนี้

  • บริษัทฯ กำหนดให้ความปลอดภัยในการทำงาน เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานทุกคน ผู้บังคับบัญชาต้องเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นผู้นำ สนับสนุน ส่งเสริมให้พนักงานทำงานด้วยความปลอดภัย รวมทั้งกำกับดูแลให้การปฏิบัติงานของพนักงาน  คู่ธุรกิจ ผู้รับเหมาและผู้มาติดต่อ ปฏิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภัย และอาชีวอนามัยที่กำหนดขึ้นโดยเคร่งครัด

  • บริษัทฯ จะพัฒนาระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้สอดคล้องตามกฎหมาย รวมถึงมาตรฐานสากลและข้อกำหนดอื่นๆที่บริษัทฯนำมาประยุกต์ใช้

  • บริษัทฯ จะสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อม และวิธีปฏิบัติงานที่ปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการรักษาไว้ซึ่งสุขภาพอนามัยที่ดีของพนักงานทุกคนและส่งเสริมให้มีกิจกรรมความปลอดภัย ที่จะช่วยกระตุ้นจิตสำนึกด้านความปลอดภัยของพนักงาน

  • บริษัทฯ จะติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน  เพื่อควบคุมให้มีการปฏิบัติอย่างจริงจังและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

  • บริษัทฯ จะให้การสนับสนุนทรัพยากรต่างๆในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เกิดความปลอดภัยต่อพนักงาน คู่ธุรกิจ ผู้รับเหมาและผู้มาติดต่อ