YOSHITAKE – Sight glass

Yoshitake

จากประเทศ Japan


Sight Glass อุปกรณ์มองของไหลผ่านกระจก
อุปกรณ์สำหรับบอกสถานะและระดับของของไหลเช่น ของเหลวหรือก๊าซ ที่วิ่งผ่านภายในท่อ และสามารถมองเห็นระดับของไหลผ่าน Sight Glass ได้ด้วยตาเปล่า

Features

1. Variation in flow rate can be checked easilywith flap and scale plates.
2. Can be connected to horizontal/vertical piping.
3. Mica plate is required for steam condensate.

Documentations

Description

Sight Glass ใช้เพื่อการดูสารไหลใน ขบวนการผลิต สามารถใช้ดูสารไหลที่เป็นเคมี สารไหลความร้อนสูง และไอน้ำได้

Additional information

Brands

Product Type

Product Subtype

Sight glass
SF-1S,SF-1F

Title

Go to Top