ท่านเคยประสบปัญหาปรากฏการณ์ค้อนน้ำหรือ water hammer ในท่อคอนเดนเสทหรือไม่?

และในขณะที่ตรวจสอบหน้างานนั้น จำเป็นต้องทราบอุณหภูมิของน้ำคอนเดนเสทในท่อ สามารถทำได้ง่ายๆ โดยใช้แค่เครื่องคิดเลขพื้นฐาน ตามเทคนิคที่เรียกว่า Square-Root-Square-Root Formula Ease Saturated Steam-Condensate Temperature Prediction

(ให้ถอด square root 2 ครั้ง)

ตัวอย่าง

ท่อคอนเดนเสท อ่านเกจวัดแรงดันได้ 10 บาร์ ดังนั้น

อุณหภูมิน้ำคอนเดนเสทโดยประมาณ  182 deg. C

เปรียบเทียบจากตาราง steam table  = 184 deg. C

มีค่าแตกต่างโดยประมาณ 1.09 % ซึ่งพอยอมรับได้ในการทำงานที่หน้างาน

ตารางเปรียบเทียบความแตกต่างของอุณหภูมิจริงและค่าประมาณการ

Gauge

Pressure

Absolute

Pressure

Saturation

Temperature

Steam Table0

Saturation

Temperature

Sqrt.-Sqrt. Prediction

Error

Barg Bara Deg. C Deg. C %
0 1 100 100 0
1 2 120 119 0.83
2 3 134 132 1.49
3 4 144 141 2.08
4 5 152 150 1.32
5 6 159 157 1.26
6 7 165 163 1.21
7 8 171 168 1.75
8 9 175 173 1.14
9 10 180 178 1.11
10 11 184 182 1.09
20 21 215 214 0.47
30 31 236 236 0
40 41 252 253 0.04
50 51 265 267 0.75
60 61 277 279 0.72
70 71 287 290 1.05
80 81 296 300 1.35
90 91 304 309 1.64
100 101 312 317 1.60
200 201 366 376 2.73