Cavitation เป็นปรากฏการณ์ที่ความดันของของเหลวในระบบลดลงกว่าความดันไอของของเหลว (vapor pressure)ทำให้เกิดฟองอากาศภายในวาล์ว ซึ่งสามารถสร้างความเสียหายให้กับชิ้นส่วนภายในวาล์วและ ระบบท่อ ทำให้วาล์วมีอายุการใช้งานที่สั้นลง สมรรถนะของวาล์วลดลง นอกจากนี้อาจเกิดเสียงดังเกินกว่าค่าที่กำหนดจากการที่ฟองอากาศเข้าไปตกกระแทกเข้ากับชิ้นส่วนของวาล์ว

การป้องกันการเกิด Cavitation

1. หลีกเลี่ยงการใช้งานที่ต้องหรี่วาล์วมากจนเกินไป
2. พยายามป้องกันไม่ให้ความดันของระบบลดตำ่กว่าความดันไอของเหลว
3. เลือกใช้ Trim ที่ทำด้วยวัสดุแข็งแรงทนทาน เช่น 316 Stainless Steel/Stellite6, 416 stainless steel, 420 ss
4. เลือกใช้วาล์วแบบ Severe service valve ซึ่งจะมีการติดตั้ง trim พิเศษที่ป้องกันการเกิด Cavitation ได้

**หมายเหตุ: plug stem (ชุดก้านวาล์วและลิ้นวาล์ว) กับ Seat ring (บ่าวาล์ว) สามารถเรียกรวมกันได้ว่า Trim