จุดติดตั้ง rupture disk

มีการใช้งาน rupture disk อยู่มากในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มที่ผลิตแอลกอฮอล์ ซึ่ง rupture disk คืออุปกรณ์เพื่อความ ปลอดภัยในการช่วยระบายแรงดันส่วนเกินซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อความปลอดภัยได้ในหลากหลายกระบวนการ

Dry Bulk Storage
ถังเก็บหรือถัง silo ที่ใช้ในการเก็บของแข็งจำพวก powder เช่น พวกเมล็ดพืช ข้าวมอลต์ และส่วนผสมแห้งอื่นๆ ซึ่งฝุ่นนั้นสามารถติดไฟและเกิดการระเบิดได้ (dust explosion) ได้ หรือบางกระบวนการที่มีการคลายก๊าซมีเทนออกมาและติดไฟได้
การติดตั้ง vent panel explosion ทำหน้าที่ระบายแรงดันรุนแรงที่เกิดจากการระเบิดของฝุ่นหรือก๊าซ เพื่อช่วยลดความเสียหายของโครงสร้างหรืออุปกรณ์ที่ติดตั้งในระบบได้ หรือยังสามารถนำ rupture disks มาติดตั้งเพิ่มเพื่อช่วยระบายแรงดันส่วนเกินที่จะเกิดขึ้นภายในถังเก็บ

Chillers
ระบบระบายความร้อนหรือ chiller ซึ่งจะนำความร้อนออกจากของเหลวผ่านระบบทำความเย็นแบบอัดไอ (vapor-compression) หรือ การดูดกลืนความเย็น (absorption refrigeration) จากนั้นของเหลวนี้สามารถหมุนเวียนผ่านเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนเพื่อทำให้อุปกรณ์เย็นลง
เราแนะนำให้มีการติดตั้ง rupture disks เพื่อช่วยป้องกัน และระบายแรงดันส่วนเกินมีที่เกิดจากการบีบอัดก๊าซใระบบทำความเย็นแบบอัดไอ

Process Vessels
ถังแรงดันหรือ pressure vessel สำหรับกระบวนการผลิตที่มีแรงดันและมีโอกาสที่จะเกิดแรงดันเกิน หรือมีสภาวะสุญญากาศ หรือเป็นถังหรืออุปกรณ์ที่ต้องการระบายแรงดันและป้องกันความเสียหายจากสูญญากาศแต่ต้องเป็นไปตามมาตรฐานด้านสุขอนามัยและปลอดเชื้อเพื่อรักษาความบริสุทธิ์ของผลิตภัณฑ์
Rupture disk จาก ZOOK ได้ออกแบบให้ rupture disk ที่ป้องกันแรงดันส่วนเกินหรือสูญญากาศและยังคงรักษามาตรฐานในด้านสุขอนามัย

Distillation
ระบบการกลั่น การกลั่นด้วยโครมาโตกราฟี หรือ กระบวนการแยกอื่นๆ ที่มักจะมีการใช้แรงดัน ซึ่งเราสามารถนำ rupture disk จาก ZOOK มาติดตั้งเพื่อป้องกันแรงดันส่วนเกินได้

Jacketed Heat Exchanger
การแลกเปลี่ยนความร้อน เช่น การกลั่นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะใช้ steam jacketed kettles ในการทำความร้อน และควบคุมอุณหภูมิในถังของกระบวนการผลิต ซึ่งจะเป็นระบบแรงดันปิด ซึ่งระบบแบบนี้ควรติดตั้ง rupture disks เพื่อทำการระบายแรงดันส่วนเกินออกจากระบบ

Boilers
หม้อไอน้ำหรือ boiler ที่ทำหน้าที่ผลิตไอน้ำมาเพื่อให้ความร้อนกับส่วนการผลิตต่างๆ เช่น process vessels จะมีไอน้ำภายใต้แรงดันและอุณหภูมิสูงอยู่ภายใน ซึ่งมีอาจเกิดสภาวะแรงดันเกินถึงแม้ว่าเราจะติดตั้ง safety valve แล้วก็ตาม
เราแนะนำการป้องกันขั้นที่ 2 โดยการใช้ rupture disks เพื่อระบายแรงดันส่วนเกิน ก่อนที่ความเสียหายจะเกิดขึ้นกับหม้อไอน้ำหรือระบบไอน้ำ

Safety Relief Valve Isolation
Safety valve ที่ทำหน้าที่เพื่อระบายแรงดันจากหม้อไอน้ำ ภาชนะรับความดัน หรือระบบแรงดันอื่นๆ โดยอัตโนมัติ เมื่อแรงดันมากกว่าที่ตั้งไว้ (set pressure) ซึ่งหากเป็นระบบที่มีสิ่งสกปรก ของแข็ง หรือการกัดกร่อน หรือต้องการให้ระบบนิรภัยยังคงเป็นแบบ zero leak
ซึ่งเราสามารถนำ ZOOK rupture disk มาติดตั้งคู่กับ safety valve โดยจะติดตั้งด้านขาเข้าของ safety valve ซึ่งถือได้เป็นวิธีการแก้ปัญหาสำหรับ safety valve ที่ใช้ในกระบวนการทางเคมีที่มีการกัดกร่อนสูง หรือต้องการระบบที่ zero leak แต่เมื่อเกิดการระบายแล้วยังสามารถกลับมาปิดได้

ตารางสรุปประเภทของ Rupture disk ที่ใช้ติดตั้งในแต่ละจุด