หลักการทำงาน electromagnetic flow meter

หลักการทำงานของ เครื่องมือวัดการไหลแบบสนามแม่เหล็ก (electromagnetic flow meter) เครื่องมือวัดการไหลชนิดนี้ ทำงานโดยใช้หลักการเหนี่ยวนำที่เกิดขึ้นจากสนามแม่เหล็ก เมื่อของเหลวที่เป็นตัวนำไฟฟ้าไหลผ่านสนามแม่เหล็ก จะเกิดแรงดันไฟฟ้าขึ้น ในแนวตั้งฉากกับทิศทางของสนามแม่เหล็ก โครงสร้างโดยทั่วไปของเครื่องมือวัดชนิดนี้ประกอบด้วย ท่อที่มีลักษณะเป็นฉนวนไฟฟ้า วางตัวอยู่ในทิศทางตั้งฉากกับสนามแม่เหล็กที่มีความเข้มของเส้นแรงแม่เหล็กคงที่ และติดตั้งขั้วไฟฟ้า 2 ขั้วให้สัมผัสกับของเหลวที่ไหลอยู่ภายในท่อ โดยปลายของขั้วไฟฟ้าทั้ง 2 ด้านใช้เป็นจุดวัดแรงดันไฟฟ้าที่เกิดจากการไหลของของเหลว

เป็นงานการวัดอัตราการไหลของของไหล ในอุตสาหกรรมกระดาษ เช่น โรงเยื่อ โรงน้ำดี-น้ำเสีย จากกระบวนการผลิต (Waste & Waste water) โดยใช้หลักการของขดลวดเหนี่ยวนำและการนำไฟฟ้า

การประยุกต์ใช้งานของเครื่องวัดอัตราการไหลแบบสนามแม่เหล็ก Electromagnetic flow meter กับของไหลประเภทต่างต่างดังนี้

  • งานน้ำดื่ม น้ำ น้ำเสีย น้ำบาดาล และน้ำหมุนเวียน
  • งานระบบชลประทาน
  • งานน้ำในกระบวนการผลิตเซมิคอนดักเตอร์
  • งานเคมีภัณฑ์
  • งานของไหลประเภทอาหาร
  • งานระบบ Utilities และ Facilities ของกระบวนการผลิตยา/เทคโนโลยีชีวภาพ
  • งานระบบ HVAC และ Chiller
  • งานการไหลของการผสมคอนกรีต
  • งานกระบวนการผลิตไฟฟ้า
  • งานทั่วไปในโรงงานอุตสาหกรรม

ข้อดีของเครื่องวัดอัตราการไหลแบบ Electromagnetic flow meter
เป็นทางเลือกการตรวจวัดอัตราการไหลแบบ Electromagnetic flow meter ของ Kobold & Heinrich มีความน่าเชื่อถือและความแม่นยำสูง สามารถวัดปริมาณการใช้น้ำหรือของเหลว การตรวจสอบน้ำทิ้งขาเข้าและขาออก ตลอดจนถึงการจ่ายสารเคมีเพื่อการบำบัดและตรวจสอบน้ำแจกจ่ายภายในชุมชมเพื่อความเสถียรภาพในระยะยาวสำหรับการบริหารจัดการน้ำเครื่องวัดอัตราการไหลแบบสนามแม่เหล็ก Magnetic flow meter จุดเด่นคือ มีความแม่นยำสูง และสามารถใช้งานกับตัวอย่างของเหลวได้หลากหลาย และไม่มีชิ้นส่วนเคลื่อนไหว ช่วยลดการบำรุงรักษาระบบ เหมาะสำหรับการใช้งานกับน้ำเสียหรือของเหลวที่มีค่าความนำไฟฟ้า (Conductivity) > 20 µS/cm ขึ้นไป

Kobold & Heinrichs

Electromagnetic flow meter : model PIT and PITe with UMF2 – Insertion version

electromagnetic flow meter
Electromagnetic flow meter

1. Conductivity: ≥ 20 μS/cm with Demineralized Water
2. Accuracy: model PIT ± 1.5 % of reading ± 0.5 % of full scale
3. Power supply : 115 / 230 VAC, 24 VDC
4. Signal output “ current 4…20 mA, pulse, status
5. Pressure max. : 230 psig
6. Temperature Max: 100 C
7. Protection: IP67 (EN60529), IP68
8. Liner material : -20°C to +100°C – PTFE
9. Electrode Material: Hastelloy®, Tantalum, Platinum (Other Materials upon Request)
10. No pressure drop