วาล์ว 3 ชนิด ใน PRV Station

1. วาล์วที่ใช้ในการเปิดหรือปิด
Globe Valve
เป็นวาล์วที่ควบคุมการไหล ออกแบบมาเพื่อให้ควบคุมปริมาณ หรือ อัตราการไหลของ ของไหล

ซึ่งการควบคุมการไหลเป็นสิ่งจำเป็นในการควบคุมขบวนการผลิตของระบบภายในโรงงาน สามารถใช้งานได้กับของไหลสะอาด ที่อยู่ในรูปของเหลว ก๊าซ หรือไอ น้ำ ไม่เหมาะกับการใช้งานของไหลที่สกปรก หรือ พวกแขวนลอย  “Slurries”  เพราะจะมีการสะสม สิ่งสกปรกภายในตัววาล์ว ก่อให้เกิดการอุดตันได้

2. วาล์วลดแรงดัน
Pressure Reducing Valve

จะช่วยลดแรงดันทางด้านขาออกของวาล์วและ ปรับแรงดันให้คงที่ตามที่ตั้งไว้โดยมีรูปแบบการทำงานที่เป็นไปในลักษณะดังนี้คือ ถ้าแรงดันทางด้านขาออกเพิ่มขึ้น วาล์วจะทำการปิดและเมื่อแรงดันที่ทางด้านขาออกของวาล์วลดลง วาล์วจะทำการเปิด เพื่อรักษาแรงดันให้คงที่ตามค่าที่ตั้งไว้ เหมาะสมกับการใช้งานในอุตสาหกรรมที่ใช้กับ ระบบไอน้ำ, ก๊าซ และน้ำ

3. วาล์วระบายแรงดัน
Safety Valve

มีหน้าที่ระบายแรงดันส่วนเกินในระบบโดยวาล์วจะเปิดเพื่อระบายแรงดันส่วนที่เกินกว่าที่กำหนดออก เพื่อป้องกันอุปกรณ์ภายในระบบ หรือ ผลิตภัณฑ์เสียหาย

วาล์ว 3 ชนิด ใน PRV Station