Booster Pump

ชุดบูสเตอร์ปั๊ม (Booster Pump Set) ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรูปแบบของการประยุกต์การใช้งานระหว่างปั๊มกับระบบ เพื่อให้มีความสามารถในการเพิ่มอัตราการไหล และรักษาแรงดันน้ำในระบบให้มีแรงดันที่คงที่และสม่ำเสมอมากขึ้น ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วชุดปั๊มประเภทนี้สามารถพบเห็นได้ตามอาคารสูงนั่นเองครับ

โดยทั่วไปชุดบูสเตอร์อย่างง่ายจะนิยมใช้ปั๊มจำนวน 2 ตัว, ถังแรงดัน 1 ลูก, ร่วมกับระบบควบคุม 1 ชุด ซึ่งหลักการง่ายๆของระบบการทำงานนี้ จะเป็นการสั่งให้ปั๊มทำงานสลับกันตามรอบรวมไปถึงการสั่งให้ปั๊มทำงานเสริมกันในกรณีที่อัตราการไหลของน้ำไม่พอ หรือน้ำไหลเบาไปอีกด้วยครับ โดยในระบบนี้จะใช้สวิตซ์แรงดัน (Pressure switch) เป็นตัวควบคุมการทำงานของปั๊ม เมื่อมีการเปิดใช้น้ำ แรงดันในระบบจะค่อยๆลดลงจนถึงค่าแรงดันที่ตั้งไว้แล้วจึงสั่งการปั๊มให้ทำงานผ่านระบบควบคุมนั่งเอง ซึ่งในระบบดังกล่าวนี้เราสามารถเพิ่มจำนวนของปั๊มได้อีก แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานด้วยนะครับว่าใช้มากใช้น้อยแค่ไหน